Недавно просмотренные:

Главная -> Скачать курсовые -> Анализ хозяйственной деятельности -> Агропромисловий комплекс

Агропромисловий комплекс

Содержание

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ……………………………………..

8

1.1. Сутність і характеристика сільського господарства

1.2. Місце і роль агропромислового комплексу в сучасній економіці

1.3. Особливості регулювання сільського господарства і продовольчої комплексу

Висновки до розділу

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

2.1. Тенденції розвитку основних галузей виробництва

2.2. Особливості розвитку і розміщення АПК України

2.3. Експорт та імпорт с / г продукції

Висновки до розділу

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

3.1. Необхідність поглиблення аграрної реформи

3.2. Перспективи інноваційного розвитку

3.3. Прогноз розвитку агропромислового комплексу

Висновки до розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Выдержки из текста

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі активно відбувається глобальна інтеграція господарських, технологічних та інформаційних структур, які все більше стають транснаціональними, а міжнародне співробітництво набуває надзвичайної важливісті. Сьогодні існує нагальна необхідність розробки сучасної стратегії розвитку сільського господарства України , яка б сприяла реалізації цілей збалансованого (сталого) розвитку.РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

1.1 Сутність і характеристика сільського господарства України

Агропромисловий комплекс України - велике міжгалузеве утворення, органічна частина економіки країни, що включає сукупність галузей, пов'язаних між собою процесом відтворення основне завдання якого - забезпечення продовольчої безпеки країни , оптимальних норм харчування населення України, створення експортного потенціалу сировини і продовольства. Сфера його дії охоплює три чверті території України, на якій проживає третина населення і формується майже 60 % фонду споживання, створюється 17 % ВВП [52, с. 211].

Важливою складовою АПК є сільське господарство, одиниця валової продукції якого створює умови для виробництва більш десяти її одиниць в інших галузях економіки країни. Дана галузь забезпечує зайнятість 4 млн. сільського населення, сприяє створенню робочих місць в пов'язаних з нею сферах виробництва, розвитку сільських територій, захищає суспільство від негативних наслідків надмірної урбанізації . Саме тому Законом України від 15 травня 1992 р. «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві» її розвиток визнано пріоритетним [3, с.194].

З часу здобуття Україною незалежності прийнято понад 150 законів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю та селом, спрямованих на підвищення рівня життя сільського населення , але вони не мали позитивного впливу і не покращили життя людей у сільській місцевості країни. Ситуація в цьому секторі економіки залишається досить складною і неадекватною його ролі в державі. З переходом економіки на ринкову основу сільське господарство як галузь із сезонним виробництвом і уповільненим оборотом капіталу поставлено в гірші умови порівняно з іншими галузями. Індекс зростання цін на продукцію сільського господарства за 1991-2014 рр. був у 7 разів нижче в порівнянні з промисловими товарами.

Результатом розвитку агропромислової Інтеграції - синтезу сільського господарства і промисловості - є агропромисловий комплекс.

Агропромислова інтеграція - це органічне об'єднання сільського господарства і галузей промисловості, транспорту, торгівлі тощо, які обслуговують сільське господарство, постачають ресурси і доводять його продукцію до споживача [27, с.121].

Агропромислова інтеграція розвивається вертикально і горизонтально. Вертикальна інтеграція означає міжгалузеве кооперування підприємств і виробництв різних галузей, технологічно і організаційно пов'язаних між собою. Вона забезпечує єдність і безперервність виробничого і технологічного процесів , тобто оптимальне проходження товарної маси від виробництва сировини до випуску і доставки споживачеві готової продукції , а також зумовлює зниження витрат, підвищення ефективності виробництва і якості продукції. Головними організаційно -господарськими формами повної вертикальної інтеграції , в яких відбувається технологічне , економічне та організаційне злиття промисловості та сільського господарства, є агропромислові підприємства, об'єднання, комбінати, агрофірми , агроторгові підприємства і т.п. [8, с. 24].

Горизонтальна інтеграція - це система взаємозв'язків між підприємствами однієї галузі . Вона забезпечує поглиблення спеціалізації окремих ланок єдиного технологічного процесу, зниження витрат виробництва. Ця форма інтеграції найбільш поширена в сільському господарстві в сфері основного виробництва у вигляді спеціалізованих господарств, мікрохозяйственних підприємств і т.д.

Однак найбільш поширена контрактна форма агропромислової інтеграції, на засадах якої виробляють приблизно 25 % сільськогосподарської продукції. Контракти з фермерами укладають промислові і торгові компанії, кооперативи. Найбільше контрактація розвинена у виробництві та збуті продукції , яка швидко псується , та продукції , яка надходить на переробку.

Типи контрактів надзвичайно різноманітні і залежать від характеру виробленої продукції, місця розташування ферми , матеріальних і фінансових можливостей фермера і контрактанта .

Переваги контрактації для фірми-посередника полягають у тому, що вона має стабільне надходження продукції в потрібні терміни, а також можливість контролювати їх якість. Фермер, відповідно, має гарантований ринок збуту за завідомо домовленої ціною, можливість користуватися кредитом [63, с. 94].

Досвід контрактної форми агропромислової інтеграції є надзвичайно важливим для аграрного сектора України, де недостатньо розвинений ринок реалізації сільськогосподарської продукції та оптовий ринок засобів виробництв .

Литература

1. Аграрне право України [Текст] : підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / за ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана. - X. : Право, 2003. - 240 с.

2. Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) [Текст] / [Присяжнюк М.В., Зубець М.В., Саблук П.Т. та ін.]; за ред. М.В. Присяжнюка, М.В. Зубця, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 1008 с.

3. Агропромисловий комплекс в системі зовнішньоекономічної діяльності України [Текст] / П. Т. Саблук [та ін.] ; ред. П. Т. Саблук ; Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", УААН. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2005. - 242 с. - ISBN 966-669-137-X

4. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку [Текст] / упоряд. П. К. Канінський [та ін.] ; ред. П. К. Канінський ; УААН, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки". - К. : ННЦ ІАЕ, 2005. - 291 с.: табл. -ISBN 966-669-076-4

5. Актуальні проблеми державного управління : Зб. наук. пр. Вип. 1 [Текст] / ред.: А. О. Чемерис; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. Львів. філ. - Л., 2002. - 239 с. - рус.

6. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств [Текст]: підруч. / В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с.

7. Андреев П.А. Инновационные процессы в сельском хозяйстве [Текст] / П.А. Андреев. – М.: “Агро-Вестник”, 2000. – 382 с.

8. Антонець Т.В. Сучасна специфіка інвестування в сільське господарство України [Електронний ресурс] / Т. В. Антонець // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки . - 2013. - № 3. - С. 125-130. - Режим доступу: ****** 3_19.pdf

9. Білорус О. Фундаментальне дослідження з аграрної історії України [Текст] : М. В. Зубець та ін. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення. В 4-х томах. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2006. / О. Білорус // Вісник Національної академії наук України . - 2007. - № 3. – 460 с.

10. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві [Текст] / Л.М. Бойко. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. –286 с.

11. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку [Текст] / [Пасхавер Б.Й., Шубравська О.В., Молдаван Л.В. та ін.]; за ред. Б.Й. Пасхавера. – К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. – 432 с.

12. Геєць В.М. Стратегія розвитку агропромислового комплексу України [Текст] / [В.М. Геєць, А.Д. Діброва, С.М. Кваша, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук та ін.]. – К.: НАНУ, УААН, 2005. – 319 с.

13. Галушко В.П. Світове сільське господарство та продовольчі ресурси [Текст] : навч. посіб. для підготов. фахівців аграр. напрямів у вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / [В. П. Галушко, О. М. Файчук, О. П. Комарніцька]. - К. : КОМПРИНТ, 2011. - 241 с. : рис., табл., кольор. іл. - Бібліогр.: 233 с. - 500 экз.

14. Гойчук О.І. Продовольча безпека [Текст] / О. Гойчук. – Житомир : Полісся, 2004. – 348 с.

15. Голік І.Л. Особливості розвитку насіннєвих кластерних формувань зернового підкомплексу / І.Л. Голік // Економіка АПК. – 2013. – № 8. –489 с.

16. Господарський кодекс України: [Електронний ресурс]: від 16.01.2003 р. N 436-IV, зі змінами і доповненнями станом на 02.03.2014 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до дж.: ****** laws/show/436-15

17. Григорюк І. Сільське господарство України: новий історико-науковий погляд [Електронний ресурс] / І. Григорюк // Бібліотечний вісник . - 2007. - № 1. – 46 с. - Режим доступу: ****** 2007_1_8.pdf

18. Данкевич В.Є. Інтенсифікація землеробства при високотоварному виробництві [Текст] /В. Є. Данкевич // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – Вип.1(6). Т.1. – 2013. –493 с.

19. Дем’яненко С.І. Сучасна аграрна політика України: принципи та перспективи. Формування ринкової економіки [Текст]: Спец. вип. «Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України» / С.І. Дем’яненко : Зб. наук. праць. – КНЕУ, 2009. –439 с.

20. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ******

21. Державний Реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http // vet. minagro.gov.ua /node/142

22. Домаскіна М.А. Особливості моделювання виробничих процесів у сільському господарстві [Текст] / М. А. Домаскіна / Вісн. аграр. науки Причорномор’я. – Вип.1(58). –590 с.

23. Досвід подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (сільське та лісове господарство) [Текст] / П. П. Надточій [та ін.] ; ред. П. П. Надточій ; Державний агроекологічний ун-т, Український НДІ сільськогосподарської радіології. - К. : Світ, 2003. - 372 с.: рис. - Бібліогр.: с. 362-368. - ISBN 966-7683-24-9

24. Дорогунцов С.І. Сільське господарство і ринок продовольства: проблеми розвитку і розміщення [Текст] : [наук. доп.] / С. І. Дорогунцов, А. С. Лисецький ; підгот. П. П. Борщевський [та ін.] ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К. : [б.в.], 2001. - 84 с. - Бібліогр.: 99 с. - ISBN 5-7133-0783-2. - ISBN 5-8238-0527-6

25. Енрюс Д. Сільське господарство та охорона природи [Текст] : посібник із практичного управління, відновлення та створення природних біотопів на сільгоспугіддях: пер. з англ. / Д. Енрюс, М. Рібейн ; заг. ред. О. В. Дудкін, О. М. Осадча. - К. : [б.в.], 2006. - 288 с.: іл. - (Серія "Природоохоронне управління"). - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 966-95145-6-8

26. Загородній А.Г. Облік і аудит / [Текст]: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів: «Центр Європи», 2002. – 672 с.

27. Збарський В.К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції [Текст] / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – 587 с.

28. Заєць О.С. Ринок цукру в Україні : проблеми створення, функціонування та розвитку [Текст] / О.С. Заєць. – К. : Наук. думка, 2003. – 388 с.

29. Захарчук О.В. Теоретико-методологічні та практичні основи функціонування ринку сортів рослин [Текст] / О.В. Захарчук. – К.: Вид-во «Алефа», 2009. – 290 с.

30. Захарчук О.В. Основні положення ринку сортів і насіння рослин в Україні/ О.В. Захарчук, Ю.О. Лавриненко, М.М. Макрушин [Текст] : Зб. наук. праць Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України. – Вип. 16 ВД «Аріал», 2012. – 301 с.

31. Зерновий сільськогосподарський обслуговуючий кооператив [Текст]: практ. посіб. / [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Новіков Г.В., Корінець Р.Я.]. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 122 с.

32. Земельний кодекс України [Електронний ресурс]: від 11.08.2013 р. № 2768-XIV, зі змінами і доповненнями станом на 05.12.2013 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ******

33. Зіновчук Н.В. Екологічна політика в АПК: економічний аспект [Текст] / Н.В. Зіновчук. – Львів: Львівський держ. аграр. ун-т, ННВК „АТБ”, 2007. – 394 с.

34. Зінчук Т.О. Єввропейська інтеграція: проблеми адаптації аграрного сектора економіки України [Текст]: моногр. / Т.О. Зінчук. – Житомир: ДВНЗ «Держ. агроекол. ун-т», 2008. – 384 с.

35. Зоргач А.М. Ефективність застосування інноваційних проектів в аграрних підприємствах / Зоргач А.М. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ******

36. Ігнатьєва Т.Г. Бюджетна підтримка інноваційної діяльності аграрних підприємств України: стан, особливості та проблеми / Ігнатьєва Т.Г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ****** Soc_Gum/inek/2012_1/240.pdf.

37. Кирсанов В.В . Механизация и автоматизация животноводства [Текст]: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец. 3103 "Зоотехния" / В. В. Кирсанов [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия", 2004. - 399 с.

38. Ковальова Г.В. Сутність домогосподарств в економічній системі [Текст] / Г.В. Ковальова /Економіка АПК. –2012. – № 12. –100 с.

39. Ковтун Ю. І. Агрокваліметрія [Текст]: Навч. посіб. для студ. спец. "Механізація сіл. госп-ва" / Ю. І. Ковтун, Д. І. Мазоренко, В. І. Пастухов, П. А. Джолос; ред.: Мазоренко, Ковтун. - Х. : РВП "Оригінал", 2000. - 314 c. - Бібліогр.: 93 назв. - укp.

40. Козаченко А.В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения [Текст] / А.В. Козаченко, В.П. Пономарев, А.Н. Ляшенко. – К.: Либра, 2003. – 280 с.

41. Коденська М.Ю. Інноваційний продукт аграрно-економічної науки, його оцінка та інвестиційне забезпечення / М.Ю. Коденська, Н.М. Перепелиця. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:****** gov.ua/portal/ Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2009_11/pdf/11_02.pdf.

42. Конституція України [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 524 с.

43. Контракт на $28 млрд: на каких условиях Китай будет покупать украинскую сельхозпродукцию [Електронний ресурс] – Режим доступу: ******

44. Кочетков Ю.О. Управління земельними ресурсами сільськогосподарських підприємств [Текст] / Ю.О. Кочетков // Наук. вісн. ЛНУВМБТ ім С. З. Гжицького. Серія "Економічні науки". – 2012. – №4 (54). Т. 14. – 455 с.

45. Кузнецова Л.В. Емкость рынка продуктов питания [Текст] / Л. Кузнецова. – М.: Центр «Маркетинг», 2005. – 358 с.

46. Кудин С.І. Економічна безпека та її структура. Удосконалення системи / С.І. Кудин, Ю.В. Вашай // Наук. вісн. Львівського ДУВС [Текст] : зб. наук. праць. – Сер.: Економічна. – Львів : Вид-во Львівського ДУВС, 2010. – Вип. 1. – 423 с.

47. Кулаєць М.М. Інноваційне сприяння нарощуванню продовольчих ресурсів в Україні та світі [Текст] / М. Кулаєць, М. Бабієнко, О.Д. Витвицька, Л.М. Усаченко // Економіка АПК. – 2012. – № 5. – 139 с.

48. Курило Л.І. Державне регулювання інноваційної діяльності в аграрному секторі [Електронний ресурс] / Л.І. Курило. – Режим доступу:****** /52 Kurylo. pdf.

49. Крисоватий А.І. Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст]: моногр. / А.І.Крисоватий, О.М.Десятнюк, А.Я.Кізима, М.П.Чорний; за ред. А.І.Крисоватого; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 356 с.

50. Мельничук О.Ф. Законодавство та право в агропромисловому комплексі України [Текст]: навчальний посібник / О. Ф. Мельничук, Н. М. Опольська. - Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2011. - 319 с.

51. Методичні рекомендації з удосконалення економічної роботи в аграрних підприємствах та формування науково-виробничих структур [Текст] / [Саблук П.Т., Малік М.Й., Дем'яненко М.Я. та ін.]. – К.: ІАЕ УААН, 2002. – 518 с.

52. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах України [Текст]; за ред. Ю.Я. Лузана, М.Г. Михайлова, В. М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 2. – 106 с.

53. Малік М.Й. Корпоративні засади на селі [Текст] / Малік М.Й., Федієнко П.М. // Економіка АПК. – 2001. – № 8. –434 с.

54. Меламедов С.Л. Формирование стратегии экономической безопасности предпринимательских структур [Текст]: дис. канд. экон. наук: 08.00.05 / С.Л. Меламедов. – СПб. – 2002. – 246 с.

55. Музиченко А. С. Агропромисловий комплекс: стан та особливості інвестиційної діяльності [Текст] : монографія / А. С. Музиченко, Н. П. Резнік ; Уман. держ. пед. ун-т. - Умань : Сочінський, 2010. - 223 с. : рис., табл. - Бібліогр.: 206 с. - 300 экз. - ISBN 978-966-1604-58-1

56. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. [Текст]: Стат. зб. – К., 2011. – 546 с.

57. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: підруч.; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 592 с.

58. Основи створення комплексної системи економічної безпеки підприємства: теоретичний аспект [Електроний ресурс] / Коваленко К.В. – Режим доступу до статті: ******

59. Осташко Т.О. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС [Текст] / Т. О. Осташко. - К.: Інститут сільського розвитку, 2005. - 72 с. - Альтернативна назва : Сільське господарство в умовах СОТ та ЄС/ Осташко, Т. (назва обкл.)

60. Перехрест О. Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) [Текст] / Олександр Перехрест ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : [Ін-т історії України НАН України], 2010. - 150 с. : табл. - (Серія "Україна. Друга світова війна. 1939-1945"). - 300 экз. - ISBN 978-966-02-5634-7. - ISBN 978-966-02-5632-3

61. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: від 02.02.2010 року N 2755-VI, зі змінами і доповненнями станом на 24.04.2012р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до дж.: ******

62. Пономарьов В.П. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06.01 / В.П. Пономарьов. – Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 2000. — 727 с.

63. Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]: від 14.04. 2000 р., № 656 // Режим доступу: ******

64. Про насіння і садивний матеріал: Закон України [Електронний ресурс]: від 15.05.2003 № 742-IV, зі змінами і доповненнями станом на 09.12.2012 р.// // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** show/ 411-15

65. Про охорону прав на сорти рослин: Закон України [Електронний ресурс]: від 21.04.1993 р. № 3116-XII, зі змінами і доповненнями станом на 02.03.2014 р.// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** laws/show/3116-12

66. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України [Електронний ресурс] : від 17.07.1997 р. № 469/97-ВР, зі змінами і доповненнями станом на 19.01.2013 р.// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** B2%D1%80.

67. Про кооперацію: Закон України [Електронний ресурс]: від 10.07.2003р. №1087-XV, зі змінами і доповненнями станом на 04.08.2013 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** doc2.nsf/ link1/T031087

68. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України [Електронний ресурс]: від 18.10.2005 р. № 2982-IV , зі змінами і доповненнями станом на 18.10.2005 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** /laws/show/2982-15.

69. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України [Електронний ресурс]: від 17.10.1990 р. № 400-XII, зі змінами і доповненнями станом на 10.06.2012 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** laws/show/400-12

70. Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України [Електронний ресурс]: від 24.06.2004 № 1877-IV, зі змінами і доповненнями станом на 11.08.2013 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ******

71. Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України [Електронний ресурс]: від 14.02.1992 № 2114-XII, зі змінами і доповненнями станом на 09.12.2012 р.// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ******

72. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки: Указ Президента [Електронний ресурс]: від 03.12.1999 № 1529/99// Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ****** laws/show/1529/99

73. Про особисте селянське господарство: Закон України [Електронний ресурс]: від 15.05.2003 № 742-IV від 15.05.2003 № 742-IV, зі змінами і доповненнями станом на 09.12.2012 р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: ******

74. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення [Текст]: монографія / О. М. Стефанків, О. М. Максимович; Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного університету, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - Івано-Франківськ : Сімик, 2012. - 180 с.

75. Реєнт О. П. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.) [Текст] / О. П. Реєнт, О. В. Сердюк. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 365 с.

76. Реєнт О.П. Господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) [Текст] : [монографія] / Реєнт О. П., Сердюк О. В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : [Ін-т історії України НАН України], 2011. - 365 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 1000 экз. - ISBN 978-966-02-5827-3

77. Ревенко А. Україна в світових координатах людського розвитку: тупцювання на місці [Текст] / А. Ревенко // Дзеркало тижня. Україна. –2013. – № 11. – 437 с.

78. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України [Текст] : моногр. / – К.: НІСД, 2011. – 40 с.

79. Россоха В.В. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки [Текст]: моногр. / В.В.Россоха, О.М.Гусак. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 240 с.

80. Рослинництво за кліматичних умов Південного Сходу України [Текст]: підручник / Луган. нац. аграр. ун-т ; [Драніщев М. І. та ін. ; редкол.: В. Г. Ткаченко та ін.]. - Луганськ : Елтон-2, 2013. - 565 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 525-534. - 300 экз. - ISBN 978-617-563-125-6

81. Рудинська І.В. Участь громадськості у процесі стратегічного планування розвитку сільської території [Текст] / І. В. Рудинська // Зб. наук. праць Луган. нац. агр. ун-ту; за ред. В.Г. Ткаченко. – Луганськ: вид-во ЛНАУ. – 2006. – № 62 (85). – 1002 с.

82. Саблук П.Т. Розвиток корпорацій в аграрному секторі національної економіки [Текст] / Збірник доп. та тез Міжнар. екон. форуму "Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації". – К.: Видавн. дім "Корпорація", 2004. – 360 с.

83. Саблук П.Т. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки / П.Т. Саблук, М.Ф. Кропивко [Текст] // Економіка АПК. – 2010. – № 1(183). –12 с.

84. Саблук П.Т. Глобалізація і продовольство [Текст]: моногр. / П.Т. Саблук, О.Г. Білорус, В.І. Власов. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 632 с.

85. Селевко Є.О. Інноваційний розвиток аграрної сфери економіки України [Електронний ресурс] / Є.О. Селевко. – Режим доступу: ******

86. Сільське господарство України та його державне регулювання в контексті суспільно-політичних трансформацій ХХ-ХХІ ст. [Текст] : іст. нарис / М. В. Присяжнюк [та ін.] ; [під заг. ред. М. В. Присяжнюка]. - К. : Ветінформ, 2013. - 236 с. : портр. - 150 экз.

87. Сільськогосподарські кооперативи: новели правового регулювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ******

88. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація [Текст]/ [Гриценко М.Й., Малік М.Й., Корінець Р.Я. та ін.]. – Львів: АВФ "Українські технології", 2010. – 460 с.

89. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи [Текст]: практ. посіб./ Р. Блок, М.Й. Малік [та ін.]; ред. А.Г. Корчемний [и др.]. – К.: Урожай, 2001. – 288 с.

90. Сільське господарство України - від минулого до сьогодення [Текст] / голов. ред. М. В. Зубець ; УААН, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т аграр. економіки". - К. : Аграрна наука, 2005. – 232 с.

91. Сільське господарство України: криза та відновлення [Текст] / ред. Ш. ф. Крамон-Таубадель [та ін.]. - К. : КНЕУ, 2004. - 198 с.: рис., табл. - (Transform). - Бібліогр.: в кінці розд. - ISBN 966-574-682-0

92. Сколько крупнейшие агрохолдинги Украины заплатили за аренду земли [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ****** 1347422-skolko-krupnejshie-agroholdingi-ukrainy-zaplatili-za-arendu-zemli.

93. Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання [Текст]: моногр. ; за ред. Л.О. Лігоненко. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 380 с.

94. Стратегічні напрями розвитку підприємництва і кооперації в сільському господарстві на період до 2020 року [Текст]/ [Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Заяць В.М. та ін.]; за ред. М. Й. Маліка. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 550 с.

95. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року [Текст]/ [за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка]. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2012. – 518 с.

96. Ткаченко В.Г. Аграрная реформа в Украине: результаты, проблемы, перспективы завершения [Текст]: моногр. / под общей ред. В.Г. Ткаченко и проф. В.И. Богачева. – Луганск: «Книжковий світ», 2006. – 228 с.

97. Тринько Р.І. Продовольча безпека країни: стан та перспективи зміцнення [Текст]: моногр. / [Тринько Р. І. (кер. авт. кол.) та ін.]; Львів. держ. ун-т внутр. справ.– Л.: ЛьвДУВС, 2011. – 304 с.

98. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран [Текст] : введение в теорию, практику и политику / М. Трейси ; пер. В. А. Макеев ; ред. А. Г. Слуцкий. - СПб. : Экон. шк., 2002. - 431 с.

99. Тускаев Т.Р. Инновационное развитие АПК как важнейшая составляющая конкурентоспособности предприятий отрасли [Текст] / Т.Р. Тускаев, М.В. Кучиева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ******

100. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Прикладні науки. Медицина. Техніка: основні ділення. 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство.Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв'язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама [Текст] / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін. ; голов. ред. М. І. Сенченко ; пер. з англ.: Б. С. Волох та ін.]. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Кн. палата України, 2011. - 152 с. - 800 экз. - ISBN 978-966-647-155-3

101. Ушачев И.Г. Концептуальные основы обеспечения продовольственной безопасности России [Текст]/ И. Ушачев. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008. – 724 с.

102. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції [Текст]: практ. посіб. / [В.М. Алексійчук та ін.] ; за ред. П.Т. Саблука. – К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2000. – 556 с.

103. Цивільний Кодекс України: [Електронний ресурс]: від 16.01.2003р. № 435-IV, зі змінами і доповненнями станом на 19.04.2014р. // Офіц. веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу до дж.: ******

104. Шпикуляк О.Г. Інноваційна діяльність як процес створення інновацій [Текст]/ О.Г.Шпикуляк, Л.М. Білозор, С.М. Удовиченко // Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: моногр. / [П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило та ін.]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010.–706 с.

105. Шпичак О.М. Економічні проблеми виробництва біопалива в контексті продовольчої безпеки України [Текст]: міжнародна конференція, присвячена 110-річчю НАУ ["Біоресурси планети: соціальні, біологічні, продовольчі та енергетичні проблеми"], (Київ, 2008 р.) / О.М. Шпичак. – К. : [б.в.], 2008. –597 с.

106. Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства [Текст]/ О. Шпичак // Економіка АПК. – 2010. – № 11 (193).– 551 с.

107. Шпичак, О. М. Сільське господарство України на початку та в кінці ХХ століття [Текст] / О. М. Шпичак. - К. : Інститут аграрної економіки, 2000. - 74 с. - ISBN 966-7306-64-X

108. Штимак І.В. Соціально-економічні умови розвитку селянських домогосподарств [Текст]: монографія / І.В. Штимак [за ред. проф. В.К. Збарського]. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 278 с.

109. Шубравська О.В. Розвиток сільського господарства України в умовах дії інноваційних чинників [Текст] / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка та прогнозування. – 2011. – № 2. – 218 с.

Янковська О.І. Інноваційний процес у сільському господарстві [Текст]/ О.І. Янковська / Наука і економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького екон. ун-ту. – 2009. – № 4 (16), Т. 2. – 354 с.

О работе

Автор: . Показать все работы автора

19344

Цена: 1500 рублей.

Дисциплина: «Аграрное право»

Тема: «Агропромисловий комплекс»

Тип: «Дипломная работа»

Объем: 112* страниц

Год: 2014

Скачать дипломную

Пароль на скачивание файла (получить пароль):

Укажите результаты вычисления:
8 + 10 =

Продажи полностью автоматические. Пароль выдается сразу после завершения процедуры покупки. Для получения пароля на дипломную «Агропромисловий комплекс» произведите оплату.
Внимание!!! Работы могут не соответствовать требованиям к оформлению какого-либо конкретного учебного заведения.
Для получения полноценной курсовой или реферата с вашими требованиями сделайте заказ новой работы.

По всем вопросам обращайтесь по почте procom@mail.ru.

Выберите удобный для Вас способ оплаты

Похожие работы:

 

Комментарии:

Текст сообщения:

Ваше имя:

Ваш e-mail:

Укажите результаты вычисления:

10 + 6 =

Агропромисловий комплекс - Дипломная работа
Number of Queries: 18, Parse Time: 0.11134004592896, 2019-02-20 08:56:10
www.webmoney.ru